210-96.90.046

Κατηγορία C (χωρίς όριο): Δικαίωμα οδήγησης για: Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr.

Προϋποθέσεις:
-Να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος ηλικίας

-Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής.

-Να έχετε στην κατοχή σας άδεια οδήγηση κατηγορίας Β τουλάχιστον.

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση.
 • Αίτηση εκτύπωσης
 • Χαρτόσημο επέκτασης σε κατηγορία 108,15 €.
 • Παράβολο επέκτασης από κατηγορία Β 50 €.
 • Παράβολο θεωρητικής εξέτασης Π.Ε.Ι 20€.
 • Παράβολο πρακτικής εξέτασης Π.Ε.Ι 20€.
 • Παράβολο εκτύπωσης άδειας οδήγησης 30€.
 • Παράβολο Θεωρητικής εξέτασης 10€
 • Παράβολο Δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς 10€
 • Πιστοποιητικά Ιατρών Οφθαλμίατρου & Παθολόγου
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης
 • Φάκελος.

Αν είστε κάτοχος κατηγορίας οδήγησης C1 και έχετε συμπληρώσει το 21 έτος ηλικίας τοτε η επέκταση σε C γίνεται αυτόματα.

Εκπαίδευση:

Ελάχιστος αριθμός θεωρητικών μαθημάτων 16 ώρες
Ελάχιστος αριθμός πρακτικών μαθημάτων 15 ώρες.
Αν είστε κατοχος κατηγορίας D ή D1 τότε απαιτούνται μόνό 6 ωρες θεωρίας και 6 ώρες πρακτικών

Αν είστε κατοχος κατηγορίας C1 τότε απαιτούνται μόνο 2 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης