210-96.90.046

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση.
 • Αίτηση εκτύπωσης
 • Παράβολο Ανανέωσης κατηγοριών οδήγησης 50€.
 • Παράβολο Εκτύπωσης εντύπου άδειας οδήγησης 30€.
 • Χαρτόσημο Ανανέωσης κατηγοριών άδειας οδήγησης 18€.
 • Πιστοποιητικά Ιατρών Οφθαλμίατρου & Παθολόγου
 • 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Υπάρχουσα άδεια οδήγησης

 

Όλα τα παράβολα και τα χαρτόσημα εκτυπώνονται ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

 

 

Ισχύς:

 • Οι άδειες οδήγησης κατηγορίας ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β1, Β, και ΒΕ έχουν ισχύ 15 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης τους και δεν ξεπερνούν σε καμία περίπτωση το 65Ο έτος ηλικίας του κατόχου της άδειας οδήγησης
 • Οι άδειες οδήγησης κατηγορίας C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE (επαγγελματικές άδειες οδήγησης) έχουν ισχύ 5 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης τους η της προηγούμενης ανανέωσης και σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνούν το 65Ο έτος ηλικίας του κατόχου της άδειας οδήγησης
 • Όλες οι άδειες οδήγησης που ανανεώνονται μετά το 65ο έτος ηλικίας έχουν μέγιστη ισχύ τα 3 χρόνια
 • Εάν ο κάτοχος της άδειας οδήγησης ξεπεράσει το 80ο έτος ηλικίας τότε εξετάζεται από δευτεροβάθμια επιτροπή και η άδεια οδήγησης θα έχει μέγιστη ισχύ τα 2 έτη