210-96.90.046

Δικαίωμα οδήγησης για: Λεωφορεία οχήματα. Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 24ο έτος

Προϋποθέσεις:
-Να έχετε συμπληρώσει το 24ο έτος ηλικίας
-Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής.
-Να έχετε στην κατοχή σας άδεια οδήγηση κατηγορίας Β τουλάχιστον.
Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση
 • Αίτηση εκτύπωσης
 • Χαρτόσημο επέκτασης σε κατηγορία 108,15 €.
 • Παράβολο επέκτασης από κατηγορία Β 50 €.
 • Παράβολο θεωρητικής εξέτασης Π.Ε.Ι 20€.
 • Παράβολο πρακτικής εξέτασης Π.Ε.Ι 20€.
 • Παράβολο εκτύπωσης άδειας οδήγησης 30€.
 • Παράβολο Θεωρητικής εξέτασης 10€
 • Παράβολο Δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς 10€
 • Πιστοποιητικά Ιατρών Οφθαλμίατρου & Παθολόγου ( Λίστα συμβεβλημένων γιατρών )
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης
 • Φάκελος

Εκπαίδευση:

Ελάχιστος αριθμός θεωρητικών μαθημάτων 16 ώρες
Ελάχιστος αριθμός πρακτικών μαθημάτων 15 ώρες
Αν είστε κατοχος κατηγορίας C ή C1 τότε απαιτούνται μόνό 6 ωρες θεωρίας και 6 ώρες πρακτικών