210-96.90.046

Κατηγορία CE:

Δικαίωμα οδήγησης για: Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού + ρυμουλκούμενου ή επικαθήμενου μέγιστου φορτίου οριζόμενου από την εκάστοτε νομοθεσία. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης Γ κατηγορίας.

 

Προϋποθέσεις:

-Να εχετε συμπληρώσει το 21o  ετος ηλικιας

-Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής.

-Να είστε κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ ή Δ τουλάχιστον.

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση.
  • Αίτηση εκτύπωσης
  • Παράβολο επέκτασης κατηγορίας 108.15€
  • Παράβολο εκτύπωσης εντύπου αδείας οδήγησης 30€
  • Παράβολο Δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς 10€
  • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
  • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  • Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης (τουλάχιστον C Φορτηγού).
  • Φάκελος.

Εκπαίδευση:

Ελάχιστος αριθμός πρακτικών μαθημάτων 10 ώρες.

Όλα τα παράβολα και τα χαρτόσημα εκτυπώνονται ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση
https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm