210-96.90.046

Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.
  2. Άδεια κυκλοφορίας του Ε.Ι.Χ. ή του Δ.Ι.Χ.
  3. Καταβολή τέλους αδείας και τέλους μεταβίβασης διαμέσου Τραπεζών
  4. Αυτοπρόσωπη παρουσία αγοραστή – πωλητή.
  5. Σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παρουσίας υποβάλλεται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ή ειδικό, περί μεταβίβασης, πληρεξούσιο.
  6. Α.Φ.Μ. αγοραστή.
  7. Ισχύον Δελτίο Κ.Τ.Ε.Ο.
  8. Βεβαίωση περί μη οφειλής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 

Πίνακας τέλους μεταβίβασης και τέλους αδείας

Κατηγορία Κυβισμός CC Τελ.Μεταβίβασης Τελ.Αδείας Σύνολο
Α 51 – 400 30 75 105
Β 401 – 800 45 75 120
Γ 801 – 1300 60 75 135
Δ 1301 – 1600 90 75 165
Ε 1601 – 1900 120 75 195
ΣΤ 1901 – 2500 145 75 220
Ζ 2500 & άνω 205 75 280