210-96.90.046

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση.
  • Αίτηση εκτύπωσης της νέας άδειας οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας).
  • Παράβολο δημόσιου ταμείου των 9,02 € (εάν είναι φθαρμένη η άδεια).
  • Η υπάρχουσα άδεια οδήγησης.
  • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
  • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  • Φάκελος.

 

Όλα τα παράβολα και τα χαρτόσημα εκτυπώνονται ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm