210-96.90.046

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση.
  • Αίτηση εκτύπωσης
  • Παράβολο απώλειας η κλοπής της άδειας οδήγησης 30€.
  • Παράβολο εκτύπωσης εντύπου αδείας οδήγησης 30€.
  • Χαρτόσημο Αντίγραφου εντύπου αδείας οδήγησης 9,02€.
  • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
  • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  • Φάκελος.

 

Όλα τα παράβολα και τα χαρτόσημα εκτυπώνονται ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

 

Προσοχή Η άδεια οδήγησης δεν πρέπει να παρακρατείται από καμία δημόσια ή αστυνομική αρχή της Ελλάδας ή άλλης χώρας μέλους της Ε.Ε.